టైపింగ్ సహాయం కొత్త విశేషాలు
మీ తెలుగు సందేశం, ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్‌లతో:
పొడగించు ↓ తగ్గించు ↑ •
మార్పిడి తీరు:  

లేఖిని అనేది తెలుగు లిపిని సృష్టించే ఒక సాధనము. ఇంటర్నెట్‌లో తెలుగు సమాచార సృష్టిని ఇది సులభం చేస్తుంది. మీ బంధువులకు, మిత్రులకు ఇకనుండి తెలుగులో సందేశాలు పంపించుకోవచ్చు! ఈ సేవ పూర్తిగా ఉచితం!

వ్రాయటం ఎలా?

చాలా ఈజీ! మొదటి పెట్టెలో తెలుగునే ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్‌లతో టైపుచెయ్యండి. (ఉదా.: హలో, ఎలా ఉన్నారు? కొరకు halO, elA unnAru?)

వీవెన్ (Veeven)

చివరి మార్పు: 2018 ఏప్రిల్ 28.పద్మ యొక్క సాంకేతికతతో పరిపుష్ఠం. | విమ్, లేఖిని లతో తయారుచేయబడింది.